Вие сте тук

Търси се служител по рекламата

Дата на публикуване: 
четвъртък, 7 Август, 2014 - 11:37
Тема: 

В официалния вестник на ЕС от 6 август 2014 е публикувано обявление за процедура за подбор на общо основание – Служител по рекламата РЕФ. НОМЕР: EF-TA-14-01 - 2014/C 255 A/01.

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) със седалище в Дъблин, Ирландия, търси да назначи служител, отговарящ за рекламата.

Назначен към отдел „Информация и комуникация“, от служителя по рекламата ще се очаква да работи както независимо, така и като част от малък екип, да открива проактивно възможности за популяризиране на изследванията, данните и констатациите на Еurofound за съответните публики на европейско и национално равнище. Той или тя трябва има силно развити комуникационни, представителни и междуличностни умения и способността да пише за печатните медии и медиите онлайн. Служителят по рекламата ще бъде пряко подчинен и ще работи в тясно сътрудничество с отговорника за медиите и рекламата.

Основните отговорности ще бъдат, както следва:

изготвяне и управление на иновативни маркетингови кампании с използване на всички рекламни канали (интернет, медии, социални медии и разпространяване) с цел подаване на приоритетната информация на Еurofound до съответните публични дискусии на европейско и национално равнище;

координиране на връзките с медиите като част от комуникационните дейности на организацията;

съдействие за прилагането и разработването на стратегия на Еurofound за управление на взаимоотношенията с клиентите (СRM) чрез извършване на дейности за насочване и разпространение;

управление на договорите и процедурите за разпространяване на печатните публикации на Еurofound;

събиране на статистически данни и показатели за предпочитанията на потребителите с оглед подобряване на работния процес, ефикасността и обхвата;

надзор и координиране на изпращания на публикации, изложбени щандове и други рекламни материали и информация за прояви, управление на външни изпълнители и контрол на наличностите;

събиране, анализ и редовно представяне на показатели за ефективността и резултатите и изготвяне на редовни отчети за управлението на рекламните дейности;

оказване на съдействие при всякакви други информационни и комуникационни задачи според изискванията.

До процедурата за подбор се допускат кандидати, които:

са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, и не са лишени от права;

са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;

имат задълбочено познаване на един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително познаване (ниво В2) на друг език на Съюза. Длъжността „служител по рекламата“ изисква много високо ниво на владеене на английски език; (1)

да имат най-малко завършено средно образование плюс професионална квалификация (състояща се от курс а обучение и изпити от най-малко една година), удостоверена с диплома, в области, свързани с комуникации, маркетинг, медии, връзки с обществеността, или други сродни области;

да имат най-малко три години професионален опит по специалността;

да имат опит в разработване и провеждане на маркетингови и рекламни кампании;

да имат опит с административни системи/системи за управление (СRM);

да имат опит в управлението на прояви и изложения;

да имат административен опит във възлагане на обществени поръчки и сключване на договори;

да са много компетентни в областта на информационните системи, и по-специално приложенията на Microsoft Office и динамиката на СRM, платформите за комуникации и управление на социалните медии (напр. Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Hootsuite, Engagor) и системите за управление на проекти (Microsoft Project).

Служителят по рекламата ще бъде назначен като срочно нает служител (AST 3) с първоначален срочен трудов договор за пет години.

Пълна информация за длъжността, пълен списък на изискванията, както и данни за процедурите на кандидатстване и подбор, могат да бъдат намерени на страницата за свободни длъжности на уебсайта на Eurofound:

http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm

Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, който също може да бъде изтеглен от уебсайта.

Краен срок за подаване на заявления: 5 септември 2014 г.


(1)  Да се има предвид, че преди първо повишение в по-висока степен от служителите се изисква да имат задоволителни познания (В2) по трети официален език на ЕС;