Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти с български, чешки, френски, ирландски, унгарски и полски език

Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 Януари, 2021 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 януари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за юрист-лингвисти с български, чешки, френски, ирландски, унгарски и полски език. Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите съответния конкурс, от които главно Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия могат да наемат на работа нови членове на публичната служба.

Обявлението се отнася за шест конкурса. Можете да кандидатствате само за един от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Институциите на Европейския съюз набират висококвалифицирани юристи, които трябва да могат да редактират на езика на конкурса правни текстове на Европейския съюз от най-малко два други езика. Те също така трябва да могат и да дават консултации във връзка със съставянето на законодателни текстове, за да се гарантира качеството на съставяне на правните актове на Европейския съюз. В работата си юрист-лингвистите използват стандартни компютърни и офис приложения.

Юрист-лингвистите следят развитието на законодателните процедури в течение на целия процес и участват в тях в качеството си на консултанти. Те проверяват качеството на съставяне на законодателните текстове и спазването на формалните изисквания за това. Освен това те проверяват правното и езиковото съответствие на вече преведени и редактирани законодателни текстове на езика на конкурса спрямо другите езикови версии на тези текстове. Характерът на служебните им задължения предполага чести контакти с различните участници в законодателната процедура.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 23 февруари 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението, заедно с приложенията, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание за юрист-лингвисти (1.16 MB, PDF)