Вие сте тук

Покана за изразяване на интерес за експертни групи в областта на медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика

Дата на публикуване: 
петък, 27 Септември, 2019 - 11:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 септември е публикувана покана за изразяване на интерес за експертни групи в областта на медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика.

Комисията отправя покана за изразяване на интерес, за да състави списък с кандидати, които отговарят на условията, и които са подходящи по отношение на експертните си знания в съответните клинични или други научни технически области. От списъка с подходящи кандидати ще бъдат определени членове на експертните групи в следните области:

 • Ортопедия, травматология, рехабилитация, ревматология;
 • Кръвоносна система;
 • Неврология;
 • Дихателна система, анестезиология, интензивни грижи;
 • Ендокринология и диабет;
 • Обща и пластична хирургия, дентална медицина;
 • Акушерство и гинекология, включително репродуктивна медицина;
 • Гастроентерология и хепатология;
 • Нефрология и урология;
 • Офталмология;
 • Инвитро диагностика.

Експертите не трябва да имат никакви финансови или други интереси в отрасъла на медицинските изделия, които биха могли да засегнат тяхната безпристрастност.

Експертите изпълняват дейностите си в лично качество и не делегират отговорностите си на никое друго лице. При изпълнение на своите функции те спазват принципите на независимост, безпристрастност и поверителност и действат в полза на обществения интерес. Техните препоръки се основават само на съображения от научно, техническо и/или клинично естество.

Работата на експертните групи отговаря на принципите на утвърдени експертни знания, независимост, безпристрастност и обективност, ангажираност, прозрачност и поверителност.

Независимостта ще се гарантира посредством редовни декларации за интереси и политика за управление на конфликтите на интереси.

Заинтересованите лица се приканват да подадат заявленията си до Европейската комисия, като следват инструкциите на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_bg

Тъй като работният език на експертните групи е английски, всички заявления трябва да бъдат попълнени на английски език.

Заявлението ще се счита за допустимо само ако е изпратено преди крайния срок и включва документите, посочени по-долу. Заявлението ще се разглежда ако е било подадено чрез посочената по-горе връзка.

Включването в централизирания списък на свободните експерти не задължава Комисията да назначава някого като член на групата.

Кандидатите, които биха искали да бъдат назначени за съветници на експертните групи по време на първия цикъл от назначения, трябва да подадат надлежно попълнено заявление до 10 ноември 2019 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за експертни групи в областта на медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика – 804/PP/GRO/CODEL/20 (520.07 KB, PDF)