Вие сте тук

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания

Дата на публикуване: 
сряда, 21 Февруари, 2018 - 10:32
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова стипендия по линия на EIBURS към Програмата за знания.

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ чрез различни схеми. EIBURS е инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания.

EIBURS предоставя безвъзмездна помощ на университетски факултети или на свързани с университетите в ЕС изследователски центрове в страни кандидати или потенциални кандидати, които разработват теми от особен интерес за банката. Тригодишните стипендии по линия на EIBURS са в размер до 100 000 евро годишно. Те се разпределят на базата на състезателен процес сред заинтересовани университетски факултети или изследователски центрове с утвърдени постижения в съответната област. Одобрените предложения са обвързани с постигането на определени резултати, които са предмет на договорни задължения към Европейската инвестиционна банка.

През академичната 2018-2019 г. програмата EIBURS предвижда изследователски разработки по следната тема: „Подобряване оценката на косвения ефект от инвестиционни проекти: конкретизиране и калибриране на методиката на ОИВ за постигане на максимална съвместимост с АРП“.

Европейската инвестиционна банка извършва оценка на социално-икономическата жизнеспособност на проектите, в които инвестира, предимно чрез анализ на разходите и ползите (АРП). Този метод може да бъде определен като допълнение към бизнес плана за дадена инвестиция. Бизнес планът залага на паричните потоци по даден проект. В него се проследява размера на изходящите финансови или парични потоци (разходите) и приходите (ползите). Ако последните значително превишават първите, проектът осигурява финансов прираст и следователно операцията се счита за привлекателна от финансова гледна точка.

АРП доразвива тази теза, като допълва определението за разходи и ползи по даден проект в две посоки. Първо, анализът обхваща всички разходи и ползи, независимо дали те представляват финансови потоци или не. На второ място се отчитат разходи, които се поемат от всички членове на обществото, а не само направените от частния инвеститор.

Предложенията трябва да бъдат изпратени на английски език до 15 април 2018 г., 24:00 (централноевропейско време). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани. Предложенията трябва да бъдат изпращани по електронна поща на адрес:

Events.EIBInstitute@eib.org

По-подробна информация за процеса на подбор по EIBURS и за Института на ЕИБ можете да намерите на Интернет страницата на Института.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания (441.33 KB, PDF)