Вие сте тук

Доклад за напредъка по механизма за сътрудничество и проверка

Комисията очертава условията за преустановяване на прилагането спрямо България на механизма за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност

сряда, 25 Януари, 2017 - 12:06

Комисията публикува днес най-новия си доклад в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), прилаган спрямо България. След десетгодишно функциониране на механизма за сътрудничество и проверка Комисията направи преглед на стъпките, предприети от България във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност, на постиженията, на оставащите предизвикателства и на мерките, които все още трябва да бъдат взети, за да може да се преустанови прилагането на МСП.

Правителството прие отчет за действията по доклада на ЕК

сряда, 9 Март, 2016 - 11:58

Правителството прие отчета по Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, съобщава правителствената пресслужба.

Планът за действие беше приет в началото на март м. г. и съдържа законодателни, организационни и аналитични мерки и действия на институциите в областта на съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, които целяха преодоляване на идентифицираните в Доклада на ЕК слабости.

ЕК настоятелно приканва България да извърши реформи в съдебната система и борбата с корупцията

сряда, 27 Януари, 2016 - 13:06

Днес Комисията публикува най-новия си доклад по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) относно стъпките, предприети от България в сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

сряда, 27 Януари, 2016 - 11:19

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ (от Доклада)

През 2015 г. България предприе някои важни стъпки, за да върне реформата на дневен ред след период, през който политическата нестабилност явно препятстваше напредъка.

Subscribe to Доклад за напредъка по механизма за сътрудничество и проверка