Вие сте тук

Покана за изразяване на интерес за подбора на член на Европейския фискален съвет

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Януари, 2020 - 12:21
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувана покана за изразяване на интерес за подбора на член на Европейския фискален съвет.

Фискалният съвет се състои от председател и четирима членове. Неговата мисия е да допринася, в качеството си на консултативен орган, за упражняването на функциите на Комисията във връзка с многостранното фискално наблюдение на еврозоната.

На Фискалния съвет е възложено да изпълнява следните задачи:

 • Предоставя на Комисията оценка за изпълнението на фискалната рамка на Съюза, по-специално по отношение на хоризонталната съгласуваност на решенията и прилагането на бюджетното наблюдение, случаите на особено сериозно неспазване на правилата, както и адекватността на актуалната фискална позиция на равнището на еврозоната и на национално равнище. В тази оценка Фискалният съвет прави и предложения за бъдещото развитие на фискалната рамка на Съюза.
 • Въз основа на икономическа оценка той предоставя на Комисията становища относно бъдещата фискална позиция, адекватна за еврозоната като цяло. Той предоставя на Комисията становища относно адекватните национални фискални позиции, които са съгласувани с неговите становища относно съвкупната фискална позиция на еврозоната в рамките на правилата на Пакта за стабилност и растеж. В случай че констатира рискове за правилното функциониране на икономическия и паричен съюз, Фискалният съвет включва в становището си конкретно разглеждане на вариантите на политика, които са на разположение в рамките на Пакта за стабилност и растеж.
 • Сътрудничи с националните фискални съвети. Сътрудничеството между Фискалния съвет и националните фискални съвети е насочено по-специално към обмен на най-добри практики и към спомагане за постигането на общо разбиране по въпросите, свързани с фискалната рамка на Съюза.
 • По искане на председателя на Комисията Фискалният съвет предоставя становища ad hoc.

Членовете на Фискалния съвет действат независимо, като не търсят и не приемат указания нито от институциите и органите на Съюза, нито от правителствата на държавите членки, нито от каквито и да било други публично-правни или частноправни организации. Фискалният съвет разполага със собствен секретариат, изпълняващ аналитични, статистически, административни и логистични функции. Секретариатът се състои от ръководител на секретариата и други членове, които за административни цели са прикрепени към Генералния секретариат на Комисията. Членовете на секретариата приемат указания само от Фискалния съвет.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Професионален опит: да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на долупосочената квалификация.
 • Професионален опит от значение за позицията: поне 10 от 15-те години професионален опит трябва да са прослужени в области, свързани с макроикономическите политики, особено в областта на фискалната политика и бюджетното управление.
 • Степен или диплома за висше образование: образователно равнище, което съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години; или
  • образователно равнище, което съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на обучението е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по- горе).
 • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво поне още един от тези езици.
 • Гражданство: Кандидатите трябва да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз.

Заинтересованите кандидати трябва да подадат своите кандидатури в електронен формат до Европейската комисия на следния адрес:

EFB-Secretariat@ec.europa.eu

Кандидатурите ще се считат за допустими само ако са изпратени преди крайния срок и включват документите, посочени по- долу. На по-късен етап могат да бъдат изискани документи в подкрепа на кандидатурата.

Срокът за подаване на кандидатурите е 14 февруари 2020 г. в полунощ.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет (510.54 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 14 февруари е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

Крайният срок за подаване на кандидатури е удължен до 15 март 2020 г. полунощ, брюкселско време.